top of page

Voorzitter

Klingeleers Albert

Stokkemerbaan 116

3650 Dilsen-Stokkem

albert.klingeleers@hcjoints.be

089/754922

0475/566267

Ondervoorzitter

Lieven Severijns

Penningmeester

Op 't Eyndt Julien

Kapelstraat 21

3650 Dilsen-Stokkem

julien.opteyndt@gmail.com

089/757218

0494/116685

Secretarissen in duo functie

Geerts Swillens

Danny Klingeleers

Bestuursleden

Theo Jeurissen

Erwin Laermans

Werkgroep Kledij

Stefan Corstjens

Geert Swillens

Werkgroep Communicatie

Hubert Venken

Geert Swillens

Lieven Severijns

Werkgroep festiviteiten

Annick Derhaeg

Theo Jeurissen

Erwin Laermans

Daan Notermans

Functie omschrijvingen en engagement bestuur

 

   Voorzitter

·   Leiden van de vereniging.

·   Leiden van de Algemene Vergadering.

·   Coördineren van de diverse bestuurstaken. Houdt toezicht daarop en stelt zich op de hoogte

    van de gang van zaken

·   Vertegenwoordigen van de vereniging met externe contacten.

·   In overleg met andere bestuursleden zorg dragen voor aanvulling van het bestuurlijk kader.

·   Toezicht houden op en de verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van het      

    huishoudelijk Reglement.

·   Volgen van de externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie van de

    vereniging.

 

   Secretaris

·   Verzorgen van de ledenadministratie.

·   In overleg met de voorzitter de agenda opstellen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering.

·   Notuleren van de vergaderingen.

·   In overleg met betrokkenen het jaarverslag van de vereniging opstellen.

·   Distribueren van de inkomende en verzorgen van de uitgaande post.

·   Onderhouden van de contacten met de stad en andere verenigingen in samenspraak met de

    andere bestuursleden.

·   Zorg dragen voor een juiste archivering.

·   Beheren van het archief.

   Penningmeester

·   Beheren van de geldmiddelen.

·   Verzorgen van de administratie van de inkomsten en uitgaven.

·   Het uitvoeren van betalingen namens de vereniging.

·   Zorg dragen voor de inning van gelden van: contributies, recettes, donaties, sponsorgelden,

    subsidies, ....

·   Verzorgen van de jaarstukken.

·   Opstellen van een ontwerpbegroting en deze voorleggen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

  Werkgroepen

·   Samengesteld uit losse leden-medewerkers en/of bestuursleden

·   Het plannen, organiseren en uitvoeren van specifieke al dan niet recurrente taken/activiteiten

·   Het rapporteren ervan aan het bestuur en/of de leden.

Huishoudelijk Reglement WTC Stokkem 2022

 

 1. Onze vereniging heeft als doel het wielertoerisme in het algemeen te bevorderen.

 2. De vereniging is geen lid van een wieler(toeristen)bond.

 3. Door aan het wielertoerisme deel te nemen, aanvaardt elk lid de risico’s hiervan.

 4. Elk lid dient het lidgeld te betalen ten laatste op 1 maart. Iedere bestelling van wielerkledij dient gepaard te gaan met de betaling ervan.

 5. Elk lid volgt de wegcode. Bij het niet naleven hiervan, kwaadaardig opzet of zware fout is het lid zelf verantwoordelijk en wijst het bestuur elke verantwoordelijkheid van de hand. Een lid dat de richtlijnen niet opvolgt, van slechte wil is, met andere woorden de goede werking van de vereniging verstoort, kan door het bestuur gesanctioneerd worden als volgt: a) een waarschuwing b) een schorsing van 1 maand c) uitsluiting.

 6. Ieder lid wordt aangeraden om voor de aanvang van elk seizoen een medisch onderzoek te ondergaan.

 7. De vereniging telt meerdere categorieën. A-, B- en C… Afhankelijk van ieders doelstelling en mogelijkheden kan hij bij een van deze groepen aansluiten. Een groep telt maximaal vijftig actieve leden. Tijdens het seizoen mogen nieuwe leden inschrijven, indien het aantal van vijftig niet overschreden wordt en na een proefperiode van ongeveer drie weken. Het bestuur behoudt zich het recht voor om nieuwe leden te weigeren.

 8. Verplaatsingen van minimum 20 km, die worden uitgevoerd in opdracht van de vereniging, worden vergoed aan 0.1 € per km.

 9. Elk lid is automatisch verzekerd bij Ethias door het betalen van lidgeld.

 10. Er kan in de A-, B- of de C- …groep gefietst worden. Elke groep heeft zijn eigen rittenschema. Dit schema wordt jaarlijks tijdens de vergadering voorgesteld en goedgekeurd. Een gemiddelde snelheid waarbij in groep kan gefietst worden, is het streefdoel. De ritverantwoordelijke tracht dit in goede banen te leiden

 11. De activiteiten van de club kunnen iedere dag plaatsvinden.

 12. De aanwezigheidslijsten worden door een verantwoordelijke bijgehouden.

 13. Kort overzicht van de wegcode voor wielertoeristen. Wielertoeristen bestaande uit een groep van minder dan 15 personen worden niet als een groep beschouwd volgens de nieuwe wegcode geldig vanaf januari 1991.  Dit betekent dat elke fietser zich als een gewone fietser op de weg moet gedragen, zie ook bijlage van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. Groepen van 15 tot en met 50 personen zijn niet meer verplicht, maar kunnen het fietspad gebruiken. Ze mogen met twee naast mekaar rijden, zelfs binnen de agglomeratie en zelfs bij het naderen van een voertuig. Ze moeten wel gegroepeerd blijven. Groepen van meer dan 50 personen worden vergezeld van baankapiteins. Ze moeten ook vooraf gegaan en gevolgd worden door een begeleidende auto, voorzien van het verkeersteken A51 plus een witte fiets. Opgelet, deze voorschriften tellen niet in het  buitenland.

 14. Het dragen van de officiële uitrusting wordt aanbevolen.

 15. Het dragen van een valhelm is verplicht. Bij niet naleven hiervan kunnen door de club sancties worden opgelegd.

 16. Dit Huishoudelijk Reglement kan, in overleg met de aanwezige leden op de algemene vergadering, door het Bestuur aangepast worden. Elk lid ontvangt een exemplaar van dit Huishoudelijk Reglement.

      

        Laatste wijziging : 4 Juli 2022

.

bottom of page